Žákovská samospráva je orgán, který je partnerem vedení školy a pedagogického sboru při projednávání záležitostí, které se přímo týkají žáků školy. Organizuje a zastřešuje akce školy pořádané pro žáky a/nebo veřejnost. Cílem samosprávy je vytvářet pocit sounáležitosti ke škole, zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli, vést žáky k zodpovědnosti a pozitivně ovlivňovat dění ve škole.

Okruhy činnosti Žákovské samosprávy:

  • Podílí se aktivně na životě školy a pomáhá při organizaci různých akcí
  • Umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole, předkládat požadavky, návrhy a připomínky, které se týkají výuky, prostředí školy, školních akcí, školní jídelny atd.
  • Žákovská samospráva nezasahuje do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří výhradně do pravomocí vedení školy

Složení žákovské samosprávy:

Vedením samosprávy je pověřen jeden z učitelů. Je v ní alespoň jeden pedagog z prvního stupně, alespoň jeden pedagog z druhého stupně a jedna z vychovatelek školní družiny. Každá třída má v samosprávě dva nebo tři zástupce, které určí třídní učitel nebo si jej smi žáci zvolí. Složení žáků se mění každé pololetí, zástupci učitelů jsou v Žákovské samosprávě minimálně jeden školní rok.

Každý člen je povinen pravidelně se zúčastňovat všech schůzek, které probíhají jednou měsíčně mimo dobu vyučování. Členové samosprávy informují své spolužáky o průběhu schůzky, zejména pak o plánovaných akcích pro příští měsíc. Učitelé a vedení školy jsou informováni písemně garantem připravované akce.

Žákovské zastupitelstvo (Město Říčany)

-          Pravidelně jednou za měsíc se účastní jednání žákovského zastupitelstva na městském úřadě

-          Podílí se na přípravě a organizaci městských kulturních a jiných akcí pořádaných městem

-          Seznamuje se s životem a prací skutečných zastupitelů

-          O dění na žákovském zastupitelstvu informuje školu a spolužáky

-          Spolurozhoduje o přidělených finančních prostředcích žákovského zastupitelstva (cca 100 000,- Kč)

-          Spoluorganizuje vlastní aktivity žákovského zastupitelstva (např. sportovní turnaj školy apod.)

-          Je komunikativní, má schopnost zaujmout kolektiv, umí vyjadřovat své názory.

Žákovský parlament (na ZŠ u Říčanského lesa)

-          Aktivní zapojení žáků do života školy

-          Organizace školních akcí, soutěží

-          Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a k vedení školy)

-          Náměty a připomínky ke zlepšení chodu školy, řešení vzniklých problémů, …