Žákovská samospráva je orgán, který je partnerem vedení školy a pedagogického sboru při projednávání záležitostí, které se přímo týkají žáků školy. Organizuje a zastřešuje akce školy pořádané pro žáky a/nebo veřejnost. Cílem samosprávy je vytvářet pocit sounáležitosti ke škole, zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli, vést žáky k zodpovědnosti a pozitivně ovlivňovat dění ve škole.

Okruhy činnosti Žákovské samosprávy:

  • Podílí se aktivně na životě školy a pomáhá při organizaci různých akcí
  • Umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole, předkládat požadavky, návrhy a připomínky, které se týkají výuky, prostředí školy, školních akcí, školní jídelny atd.
  • Žákovská samospráva nezasahuje do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří výhradně do pravomocí vedení školy

Složení žákovské samosprávy:

Vedením samosprávy je pověřen jeden z učitelů. Je v ní alespoň jeden pedagog z prvního stupně, alespoň jeden pedagog z druhého stupně a jedna z vychovatelek školní družiny. Každá třída má v samosprávě dva nebo tři zástupce, které určí třídní učitel nebo si jej smi žáci zvolí. Složení žáků se mění každé pololetí, zástupci učitelů jsou v Žákovské samosprávě minimálně jeden školní rok.

Každý člen je povinen pravidelně se zúčastňovat všech schůzek, které probíhají jednou měsíčně mimo dobu vyučování. Členové samosprávy informují své spolužáky o průběhu schůzky, zejména pak o plánovaných akcích pro příští měsíc. Učitelé a vedení školy jsou informováni písemně garantem připravované akce.