Školská rada při ZŠ u Říčanského lesa je orgán volený tajným hlasováním.

Počet členů školské rady je stanoven na devět a to následujícím způsobem:

 • třetinu členů jmenuje zřizovatel základní školy (město Říčany)
 • třetinu členů volí zákonní zástupci žáků
 • třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy

Pravomoci a povinnosti rady vyplývají ze zákonných norem a jsou to zejména tyto:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje klasifikační řád
 • podílí se na zpracování koncepce rozvoje školy
 • projednává rozpočet, vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školské inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní zprávy
 • ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • funkční období členů je 3 roky