Zásadním dokumentem, kterým se řídí činnost ŠD je „Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve ŠD“. Podle něj poskytuje družina přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze, výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv.

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace dětí po absolvování výuky ve škole. Školní družina je mezistupněm mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině, není sociální službou nebo pouhým hlídáním dětí. Zájmové vzdělávání ve školní družině je nutné chápat jako součást společenské adaptace dítěte. Školní družina je součástí základní školy, její součástí je vlastní šatna a samostatný vchod.

Počet žáků ve školní družině se řídí platnými normami. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení (rozdělení je stálé - z organizačních důvodů mohou být oddělení spojována). Případné odhlášení dítěte ze školní družiny a jakékoliv změny je nutné provést písemnou formou. Pokud dojde k opakovanému porušení řádu, může být žák ze školní družiny vyloučen.

Přijetí do školní družiny

O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitel ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce (zápisní lístek) podané v řádném termínu (do 1. června). Přijímáni jsou žáci 1. stupně vždy na jeden školní rok. V případě naplnění maximální kapacity družiny jsou žáci přijímání dle následujících kritérií:

 1. žáci, z nižších ročníků
 2. mladší žáci dle data narození

Ve výjimečných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně.

Družina v číslech

 • provoz od 6:30 do 8:15 a po skončení vyučování do 17 hodin
 • 8 oddělení
 • max. kapacita 240 dětí
 • 4 samostatné herny
 • 4 třídy vybavené pro výtvarné a rukodělné činnosti
 • k dispozici počítačové učebny, tělocvičny a hřiště, zahrada, dílna, kuchyňka

Dětské herny jsou navrženy a koncipovány podle nejnovějších trendů pro pobyt a relaxaci dětí. Pracovní třídy jsou vybaveny stavitelným nábytkem s ohledem na různou výšku dětí a množstvím pracovních materiálů a pomůcek (barevné papíry, nůžky, barvy, štětce, lepidla…). Jednotlivá oddělení jsou vybavena audio-video technikou (televize, DVD a CD přehrávače, PC), stolními hrami, stavebnicemi a různými hračkami, dětskými knihami a časopisy, nástroji pro hudební výchovu (bubínky, flétny…). Pro pobyt venku je družina vybavena sportovními potřebami (obruče, míče, švihadla…) a věcmi na zahradu (lopatky, kyblíky, trakaře, bábovky…). Materiální vybavení je velmi bohaté a poskytuje vychovatelkám kvalitní zázemí pro výkon své činnosti. Každé oddělení vede zkušená vychovatelka. Ve škole klademe důraz na jejich další profesní rozvoj.

Smyslem školního klubu je zajišťovat využití volného času starších formou zájmového vzdělávání. Zásadním dokumentem, kterým se řídí činnost školního klubu je „Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve ŠK“. Školní klub je otevřený všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o dané zájmové vzdělávání. Účast na činnosti školního klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti.

Školní klub se nachází v areálu školy (objekt A). Mimo studovny využívá také další prostory (učebny, knihovnu, tělocvičnu, zahradu, hřiště, respiria,…). Zájmové vzdělávání ve školním klubu zajišťuje pedagog volného času. Jeho odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Přijetí do školního klubu

O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školním klubu rozhoduje ředitel ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce (zápisní lístek) podané v řádném termínu (do 1. června). Přijímáni jsou žáci 1. či 2. stupně vždy na jeden školní rok. V případě naplnění maximální kapacity klubu jsou žáci přijímání dle následujících kritérií:

 1. žáci, z nižších ročníků
 2. mladší žáci dle data narození

Ve výjimečných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně. Pokud dojde k opakovanému porušení řádu, může být žák ze školní družiny vyloučen.

Provozní doba a vyzvedávání žáků

 • ranní klub je v provozu od 6:30 do 8:15 a od konce vyučování žáků do 17 hodin
 • příchod žáka do školního klubu je možný nejdéle do 14:45 hodin
 • podpisem přihlášky rodiče souhlasí se samostatnými příchody a odchody žáků z klubu (toto si řídí žáci po dohodě s rodiči sami - žáci jsou pouze povinni po příchodu do klubu nahlásit svůj příchod pedagogovi a stejně se ohlásit při odchodu)
 • žáci z klubu mohou navštěvovat kroužky a kurzy, které škola či jiné organizace nabízí (po dobu těchto kroužků vždy přebírá zodpovědnost za žáka lektor příslušného kroužku)
 • v odpoledních hodinách může každý přihlášený žák navštívit klub maximálně 3krát v týdnu