Přípravné třídy – elektronický zápis

Návod k vyplnění žádosti

 1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu
 2. Zápis naleznete na: http://pripravka.ricany.cz

Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické žádosti, vyplníte žádost přímo na škole.

Nová registrace

 • po otevření on-line žádosti se zaregistrujte svým e-mailem
 • po odeslání registrace musíte otevřít uvedený e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci. Teprve potom můžete pokračovat ve vyplňování žádosti
 • v e-mailu najdete též heslo pro opětovný přístup do on-line žádosti
 • při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK)
 • data narození dítěte i zákonných zástupců uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře
 • údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost
 •  po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat v přihlašování dalšího dítěte

Kritéria přijetí

Zápis dítěte k přípravnému vzdělávání pro školní rok 2016/2017

- postup při přijímání (kritéria přijetí)

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem do 15. května, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2016/2017 v tomto pořadí:

1.      dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:

1.1   dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,

1.2   dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,

1.3   ostatní

2.      dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:

1.1   dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,

1.2   dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,

1.3   ostatní

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální počet, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

Přijímací řízení

Přijímací řízení – zápis k přípravnému vzdělávání pro školní rok 2016/17

Základním právním předpisem upravující vzdělávání v přípravné třídě je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“), § 47

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí dětí do přípravné třídy, rozhoduje základní škola prostřednictvím svého statutárního zástupce, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Přijetím přihlášky se rozumí podání písemné žádosti k zařazení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Přihlášky se přijímají v termínu od 1. 3. 2016- 15. 5. 2016

Poslední den přijímání přihlášek, tzn. 15.5.2016, je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Vydání rozhodnutí o zařazení, nezařazení do přípravné třídy je vydáno až po schválení žádosti o zřízení přípravné třídy Krajským úřadem Středočeského kraje

Při přijímání přihlášek je nutné přinést do školy:

1. Vytištěnou přihlášku k zařazení do přípravné třídy

2. Občanský průkaz zákonného zástupce

3. Rodný list dítěte

4. V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel

5. Doporučení k zařazení do přípravné třídy ze školského poradenského pracoviště (SPC, PPP) 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí vztahovat. Žadatelem k zařazení do přípravné třídy, je dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů, nebo jeho zmocněncem. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnosti podání žádosti k zařazení do přípravné třídy

 • elektronicky nejpozději do 15. 5. 2016 (viz. informace o postupu a el. žádost)
 • přímo na místě (na dané škole), nejpozději do 15. 5. 2016

Postup při podání přihlášku elektronicky

 • Elektronicky vyplněnou přihlášku odešlete
 • Přihlášku vytiskněte !!!!
 • Při přijetí přihlášky bude nejprve Vaše přihláška zkontrolována, případně opravena a doplněna o potřebné údaje

Právní předpisy

Zákonné normy, jimiž se řídí přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Novelou školského zákona provedenou zákonem č. 82/2015 Sb., v platném znění, došlo k přijetí nového znění § 47 odst. 1, dalším právním předpisem, kterým se řídí zřízení přípravných tříd je vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 252/2012 Sb.,v platném znění- o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 Nové ustanovení § 47 odst. 1 školského zákona zní:

„Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, souhlas ministerstva.“

Dle platných dokumentů:
        
       (1) Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je maximálně 15.
        
       (2) Ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy:
        
      a) na žádost zákonného zástupce dítěte,

b) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě nedochází, nebo

c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

(3) Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.
        
 (4) Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.
        
 (5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník.
        
 (6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále zpráva obsahuje:
        
        
a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte,

b) případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období,

       c) další doporučení pro vzdělávání dítěte.

       (7) Zprávu podle odstavce 6 předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.

Řízení o žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje přihlášky o zařazení, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přihlášce o zařazení, za oznámená. Rozhodnutí  o nezařazení dítěte se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a v souladu s § 68 odst. 5 zák. č.500/2004 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele/ky základní školy