SEZNAM PŘIJATÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem, jejíž nedílnou součástí bylo doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy, byly děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2016/2017 na základě předem daných kritérií v tomto pořadí:

1.     dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:

1.1  dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,

1.2  dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,

1.3  ostatní

2.     dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:

1.1  dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,

1.2  dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,

1.3  ostatní

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální počet 15, by o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodl los.

Celkový počet přihlášených: 19

V průběhu řízení se odhlásili: 5

Počet přijatých: 14

Přijaté děti pod registračními čísly

007

008

045

099

442

624

625

702

734

795

935

___

1129

1132

1208

V Říčanech dne 22. 6. 2016                                                                           

Mgr. Dalibor Dudek

ředitel školy