Zápis do 1. třídy – důležitá registrační čísla

Vážení rodiče,

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem:

·         zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy

·         na webových stránkách školy www.zs.ricany.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo Vám bude přiděleno během zápisu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Školský zákon č. 561/2004 Sb.,

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.