Pro školní rok 2016-2017 otvírá škola u Říčanského lesa přípravnou třídu. Přípravná třída základní školy se zřizuje přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky. Třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Učitel v přípravné třídě připravuje děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil dětem snadnější začlenění do vyučovacího procesu v první třídě. Organizace výuky se částečně liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů a respekt individuálním potřebám dětí.

Časté dotazy k přípravné třídě

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje výrazný individuální přístup učitele.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sníženou koncentrací pozornosti, s vadami řeči, se sociálním nebo jazykovým a jiným znevýhodněním.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

Navštivte nás nejlépe v době zápisu 12. února. Podmínkou je vyplnění zápisního lístku a doporučující zpráva školského poradenského zařízení (na kterou máte následně dostatek času). S kontaktováním poradny Vám můžeme pomoci. Přihláška vás navíc nezavazuje k tomu, aby vaše dítě pokračovalo v 1. třídě na naší škole; máte možnost zápisu na spádové základní škole podle místa trvalého bydliště.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá. Školní docházka začíná první třídou.

Jsou děti v přípravné třídě známkovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?

Cílem je rozvíjet řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, jemnou motoriku, časovou a prostorovou orientaci, hudební a výtvarný projev, koncentraci pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se předchází možnému školnímu neúspěchu.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

Byli jsme v poradně kvůli vyjádření ve věci odkladu školní docházky. Musíme s dítětem znovu do poradny kvůli doporučující zprávě?

Doporučujeme kontaktovat poradnu za účelem dalšího postupu, lze předpokládat, že další účast dítěte při jednání s poradenským zařízením nebude nutná.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Výuka začíná v 8.30 a končí v 12.10 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.