PŘEDEM STANOVENÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

 

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy budou děti přijímány do přípravné třídy Základní školy u Říčanského lesa pro školní rok 2016/2017 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1. dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  2. dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  3. ostatní
 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1. dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  2. dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  3. ostatní

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální počet, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

Pozn. Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce doklad z matriky, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte.