Zápis do přípravné třídy

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude otevřen
od 12. dubna 2024 do 12. května 2024: https://pripravka.ricany.cz/

V případě, že budete mít zájem i o školní družinu, vyplníte přihlášku k zájmovému vzdělávání na  https://skoly,ricany,cz sekce školní družina.

 

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. Otevřena bude jedna třída ve 3. základní škole u Říčanského lesa Říčany, p.o.

Na základě přihlášky podané zákonným zástupcem ve dnech 15. 5. 2024 a 16. 5. 2024, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad povinné školní docházky, budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2024/2025 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

V případě celkového počtu zájemců vyššího než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

Přijetím přihlášky se rozumí podání písemné žádosti k zařazení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Přihlášky se přijímají ve škole ve dnech 15. 5. 2024 a 16. 5. 2024, v době od 8:00 - 14:00 hod 

Poslední den přijímání přihlášek je 16. 5. 2024, tímto dnem je zahájeno správní řízení o zařazení do přípravné třídy, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Vydání rozhodnutí o zařazení, nezařazení do přípravné třídy je vydáno až po schválení žádosti o zřízení přípravné třídy Krajským úřadem Středočeského kraje.

Při přijímání přihlášek je nutné přinést do školy:

1. Vytištěnou přihlášku k zařazení do přípravné třídy

2. Občanský průkaz zákonného zástupce

3. Rodný list dítěte

4. V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel

5. Doporučení k zařazení do přípravné třídy ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

6. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky