Systém pro podávání elektronických přihlášek bude otevřen od 12. dubna 2023 do 12. května 2023 na https://pripravka.ricany.cz/

Vytištěné elektronické přihlášky přineste do školy ve dnech 15. 5. 2023 a 16. 5. 2023, v době od 8:00 - 14:00 hod.

 

Poslední den přijímání přihlášek je 16. 5. 2023, tímto dnem je zahájeno správní řízení o zařazení do přípravné třídy, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Vydání rozhodnutí o zařazení, nezařazení do přípravné třídy je vydáno až po schválení žádosti o zřízení přípravné třídy Krajským úřadem Středočeského kraje.

Při přijímání přihlášek je nutné přinést do školy:

1. Vytištěnou přihlášku k zařazení do přípravné třídy

2. Občanský průkaz zákonného zástupce

3. Rodný list dítěte

4. V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel

5. Doporučení k zařazení do přípravné třídy ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

6. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 

Děti budou přijímány do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 v tomto pořadí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  2.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  2.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  2.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
 3. V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet (2 přípravné třídy/max. 30 dětí), bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

V případě zájmu o školní družinu, vyplníte přihlášku k zájmovému vzdělávání na https://skoly.ricany.cz sekce školní družina.

 

Přílohy:

pdfŠVP PT 2023

pdfŠVP PT - přílohy 2023