Vážení rodiče,

Školská rada je zřizovaná při každé základní škole, jejímž zřizovatelem je město Říčany (dále jen zřizovatel) podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školského zákona)

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Má celkem 9 členů, z toho třemi členy jsou zákonní zástupci nezletilých žáků.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky.

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhnout každý zletilý občan (dále jen navrhovatel). Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají písemně řediteli školy nejpozději do 15 dnů přede dnem konání voleb do školské rady (nejpozději 11. 4. 2023)

Návrh musí obsahovat: u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, podpis navrhovatele. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Kandidátní listiny se zveřejňují nejméně 10 dnů před dnem konání voleb způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností, zveřejní se rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Volby se uskuteční ve dnech 25. – 27.4. 2023 v rámci třídních schůzek (16.30 – 19.00) na 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, p.o..

Nominace kandidáta do Školní rady

Volby do Školské rady

 

Pokud byste se chtěli podílet na chodu školy, přihlaste se do voleb (viz příloha). Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Dalibor Dudek

předseda volební komise