Je povolena osobní přítomnost:  

1. a 2. ročníků základních škol. 

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.  

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby v maximální možné míře nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Následně je dle pokynů KHS upraven provoz a výuka.

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy – s modelem konzultací budou rodiče a žáci seznámeni.

Školní stravování 

Školní jídelna je v provozu. Provoz  se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které  neslouží pro veřejnost.  Je zapotřebí včasné objednání jídel.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na  4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více  osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup  minimálně 2 metry),  
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než  je míst k sezení, 
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky  z různých tříd,  
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní  na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).  

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách  školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace  stravy.