Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

ČJ. 142/ZS LES/2017

  1. Základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v  uchazečů s tímto registračním číslem:

009

385

1369

019

441

1371

038

624

1387

045

625

1391

065

702

1392

081

778

1397

084

832

1398

099

1121

1427

115

1139

1429

124

1241

1457

126

1252

1479

136

1269

1488

145

1279

1515

156

1286

1517

169

1288

1518

175

1298

1524

190

1299

1525

221

1300

1526

231

1307

1534

248

1316

1541

256

1318

1555

284

1323

1564

306

1324

1575

307

1342

1593

311

1343

__

323

1350

__

349

1361

__

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 19. 05. 2017 na úřední desce vedle hlavního vchodu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 19. 05. 2017 na webových stránkách školy www. zs.ricany.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

otisk razítka

Mgr. Dalibor Dudek, ředitel školy