Zápis do Základní školy na školní rok 2024/2025

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

26. 3. 2024 9:00 - 16:00

ZÁPIS NA NAŠÍ ŠKOLE

12. 4. 2024

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

Kapacita školy: 690 žáků 

 • Lze přijmout: 90 žáků / 3 třídy

pdfKritéria přijetí do první třídy 2024/2025
 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Společně se zápisem do prvních tříd
 • Kritéria pro přijetí do ŠD
  1. Žák přípravné třídy
  2. Podle věku – od nejmladších po nejstarší
  3. U dětí stejného věku pak rozhoduje rozsah požadovaných služeb
  4. Ve výjimečných a odůvodněných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí žáka individuálně (např. v případě závažné rodinné situace apod.)

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • V den konání zápisu do 1. tříd

 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok je třeba:

 • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • doložit už v době zápisu doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

pdfŠkolní družina 2024/2025

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

15. a 16. 5. 2024

Kritéria přijímání:

 1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:
  1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
 2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:
  1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky,
  1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky,
  1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj
 3. V případě celkového počtu zájemců vyššího než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

pdfKriteria pro přijímání žáků do přípravné třídy 2024/2025