ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2023 – 2024

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY: 14. 4. 2023

V den podání žádosti (14. 4. 2023) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem v den zápisu 14. 4. 2023. 

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. Potvrzení z evidence obyvatel a doklad užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášen trvalý pobyt - v případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

  • elektronicky od 1. 3. 2023, nejpozději do 13. 4. 2023 (viz Návod na vyplnění elektronické žádosti) - https://skoly.ricany.cz/
  • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 14. 4. 2023

Přihlašování do školní družiny

  • Pro školní rok 2023 / 2024 je termín elektronického přihlašování:

1. března – 31. května 2023

Postup při přihlašování k docházce do ŠD

  • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 31. 5. 2023.
  • Ředitel školy ve správním řízení rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ŠD.

Podrobně v přílohách: