Základní škola u Říčanského lesa je nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Připravena je široká nabídka mimoškolní zájmové činnosti, což napomáhá k ochraně žáků před sociálně-patologickými jevy. Vše má dále za cíl podpořit účast žáků na životě školy. Školu nelze chápat jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování. My chceme umožnit širokému okruhu lidí zde kvalitně trávit volný čas a maximálně využít potenciál materiálních podmínek.

Škola podporuje aktivní využití volného času dětí, ideálně pokud vede k získání nových znalostí a rozvoji schopností. Proto ZŠ u Říčanského lesa nabízí ucelený program mimoškolních aktivit. Vedení kroužků zajišťují kvalifikovaní lektoři (někdy i přímo naši učitelé) s profesionálním přístupem. Zejména v případě cizích jazyků se snažíme o maximální návaznost zájmových kurzů na povinnou školní výuku. Všech nabízených aktivit mohou využít také žáci jiných škol.

Kroužky v číslech:

  • přes 30 různých mimoškolních aktivit nabízí Základní škola u Říčanského lesa každý rok
  • bezmála 600 účastníků se pravidelně zapojuje v každém školním roce do mimoškolních aktivit zajišťovaných naší školou

Kroužky a kurzy začínají zpravidla od 1. října a probíhají přímo ve škole. Počet dětí v kroužku zaručuje individuální přístup lektora a naše organizace zajišťuje bezpečnost dětí (lektor vždy vyzvedne děti od pedagoga a po skončení kroužku je předá buď rodičům, nebo zpět pedagogovi).

Ohlasy rodičů:

Je naší společnou snahou kvalitu kroužků neustále zvyšovat a za vynaložené finanční prostředky poskytovat to nejlepší. I proto pravidelně mezi rodiči probíhá dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit zpětnou vazbu a podněty pro další práci s dětmi.

Na základě posledního dotazníkového šetření byla přijata následující opatření: 

  • rodič na začátku roku získává tematické plány a cíle kroužku
  • rodič má k dispozici přímý e-mail na lektora
  • agentura zasílá informace o suplování či zrušení kroužku rodiči e-mailem
  • lektor vede portfolio prací či výrobků žáka a 2krát ročně při dnu otevřených dveří jej předkládá rodičům (není-li dohodnuto jinak)