Termíny přihlašování do školní družiny

  • Pro školní rok 2019/2020 je termín elektronického přihlašování:

4. března – 15. června 2019

https://skoly.ricany.cz

Postup při přihlašování k docházce do ŠD

  • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím elektronického systému, nejpozději 15. 6. 2019
  • Ředitel školy ve správním řízení rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ŠD
  • Na začátku školního roku zákonný zástupce přijatého dítěte vyplní Zápisový lístek, který obdrží ve škole, kde uvede podrobnosti docházky do ŠD


Rozhodnutí o přijetí do ŠD

  • Rozhodnutí o přijetí do ŠD bude oznámeno písemně zákonnému zástupci účastníka, a to nejpozději do 30 dnů po stanoveném datu k podání přihlášek
  • Oznámení zákonnému zástupci proběhne vyvěšením rozhodnutí na úřední desce školy (v budově školy a na webu školy) hromadným seznamem dětí uvedených pod identifikačními čísly, a to nejpozději do 30 dnů po stanoveném datu k podání přihlášky
  • Rozhodnutí o nepřijetí do ŠD bude vyhotoveno ředitelem školy písemně a zasláno zákonnému zástupci do vlastních rukou, nebo si jej zákonný zástupce vyzvedne osobně v kanceláři školy
  • Na docházku do školní družiny není právní nárok!