Hlavní událost

 

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

 1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy
 1. v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan
 1. v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

Školské spádové obvody jednotlivých škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 7/2016

Poznámky:

 • rozhodující je vždy trvalé bydliště dítěte
 • pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce u zápisu  doklad z matriky, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte

Informace o průběhu zápisu na jednotlivých školách naleznete

na webových stránkách škol

Název sídlo kapacita ředitel kontakty
I. základní škola, Říčany,
Masarykovo nám. 71,
okres Praha-východ

 

Masarykovo nám. 71
Masarykovo nám. 3

Olivova 1308
 

625 žáků Mgr. Pavel Bednář
 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky:

1zs.ricany.cz

telefon: 323 602 794
Základní škola Říčany,
Bezručova 94,
okres Praha-východ

 

Bezručova 94/19

Od září 2016

Sokolská 1376

790 žáků Mgr. Marie Lejčková

e-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky:

www.2zsricany.cz

telefon: 323 602 217
Základní škola u Říčanského lesa,
Školní 2400/4,
Říčany,
okres Praha-východ
Školní 2400/4

630 žáků

 

(80 žáků bude přijato)

Mgr. Dalibor Dudek email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky:

www.zs.ricany.cz

telefon: 323 666 555

Základní škola Nerudova,
Říčany,
okres Praha-východ

Typ: základní škola praktická

Nerudova 481 74 žáků Mgr. Jitka Macháčková e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky:

zs-nerudova.cz

telefon: 323 602 005

Přijímací řízení – zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje základní škola v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Den zápisu je stanoven na  21. duben 2017 od 9 do 17 hodin

V den podání žádosti (21.4.2017) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem.

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Vytištěnou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání

2. Vytištěný zápisový lístek

3. Občanský průkaz zákonného zástupce

4. Rodný list dítěte

5. V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel

6. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky - vytištěnou žádost o odklad, případně vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí vztahovat. Žadatelem o přijetí k základnímu vzdělávání je dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů, nebo jeho zmocněncem. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

 • elektronicky nejpozději do 20. 4. 2017 (viz. informace o postupu a el. žádost)
 • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 21. 4. 2017

Postup při podání žádosti elektronicky

 • Elektronicky vyplněnou žádost odešlete
 • Žádost vytiskněte !!!!
 • Při zápise bude nejprve Vaše žádost zkontrolována zapisujícím učitelem, případně opravena a doplněna o potřebné údaje

Zákonné normy, jimiž se řídí přijímání žáků k základnímu vzdělávání

§  Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

§  Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

§  Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).

§  Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona platí následující. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

§  Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince        k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna        do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§  Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§  V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádovost škol na území města Říčany (Říčany, Radošovice, Jažlovice, Pacov, Kuří, Strašín, Voděrádky) je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Říčany.

§  Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit o školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Ředitel školy odloží povinnou školní docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zároveň platí, že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§  Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí  o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

§  Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a v souladu s § 68 odst. 5 zák. č.500/2004 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele/ky základní školy

§  Jestliže je v době zápisu nedostatečná kapacita školy, do které uchazeč podává žádost o přijetí ke vzdělávání a kde má zřizovatel v úmyslu do začátku nového školního roku kapacitu navýšit, může zákonný zástupce podle § 64, odst. 2, 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, požádat ředitele školy o přerušení správního řízení do doby, než bude kapacita školy navýšena. Ředitel školy bude po jejím navýšení pokračovat ve správním řízení, tzn. zákonnému zástupci odpadá nutnost podání nové žádosti o přijetí ke vzdělávání, podávání odvolání apod.)

Návod na vyplnění elektronické žádosti (přihlášky)

 1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu
 2. Vyplněnou žádost je třeba odeslat nejpozději do 20. 4. 2017

Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické žádosti, vyplníte žádost přímo na místě

při zápise dne 21. 4. 2017 na dané škole

Nová registrace

 • po otevření on-line žádosti se zaregistrujte svým e-mailem
 • po odeslání registrace musíte otevřít uvedený e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci. Teprve potom můžete pokračovat ve vyplňování žádosti
 • v e-mailu najdete též heslo pro opětovný přístup do on-line žádosti
 • při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK)
 • data narození dítěte i zákonných zástupců uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře
 • údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost
 •  po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat v přihlašování dalšího dítěte

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Zápis

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu

Ředitel školy vyhlašuje termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na 21. dubna 2017.

Povinná školní docházka

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.

Přerušení správního řízení

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§ 64 správního řádu).

Povinnost předškolního vzdělávání

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3, má zákonný zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona.

Obvod spádové školy

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů.

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Desatero pro rodiče

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
  • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • zvládá odloučení od rodičů
  • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
  • dodržuje dohodnutá pravidla.

 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
  • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
  • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
  • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
  • spolupracuje ve skupině.

 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
  • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
  • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
  • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
  • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
  • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
  • řadí zpravidla prvky zleva doprava
  • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
  • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
  • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
  • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
  • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
  • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
  • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
  • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
  • reaguje správně na světelné a akustické signály.

 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
  • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
  • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
  • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
  • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
  • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
  • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
  • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
  • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
  • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
  • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
  • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
  • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
  • postupuje podle pokynů
  • pracuje samostatně.

 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
  • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
  • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
  • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
  • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
  • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
  • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
  • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
  • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
  • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
  • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
  • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
  • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
  • zná celou řadu písní, básní a říkadel
  • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
  • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
  • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
  • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
  • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
  • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
  • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
  • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
  • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
  • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

Vzhledem k počtu spádových dětí (již nyní přes 100) nebudeme mít prostorovou možnost pro otevření přípravné třídy.
Jiné děti, než ty které spádově příslušejí naší škole, nebudeme mít možnost přijmout. Jsme limitováni celkovou kapacitou školy.