1. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace

Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Rozhodnutí o přijetí k základnímu  vzdělávání

ČJ. 263/ZSLES/2021

  1. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti přijetí k základnímu  vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí  k základnímu vzdělávání v 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace přijato 64 uchazečů do výše kapacity školy s těmito registračními  čísly:         

 

2881

 

 

3385

 

1833

 

 

3470

 

2092

 

1844

 

1246

 

3697

 

3455

 

 

1732

 

2370

 

1454

 

1896

 

3030

 

1405

 

3667

 

2113

 

 

2495

 

1907

 

2075

 

2319

 

2349

 

3375

 

2060

 

2652

 

 

3499

 

2857

 

2038

 

2019

 

1452

 

1470

 

1842

 

1897

 

 

3123

 

3590

 

2076

 

2846

 

3432

 

1425

 

1337

 

1651

 

 

3415

 

3584

 

1206

 

1205

 

1634

 

3452

 

3655

 

2085

 

 

3436

 

1674

 

3381

 

3620

 

3661

 

1290

 

2055

 

2361

 

 

3632

 

3097

 

1664

 

3434

 

3663

 

1362

 

1363

 

Vzhledem k většímu počtu uchazečů se stejným počtem bodů bylo uplatněno následující předem dané kritérium:

„V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od hlavní budovy školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti bude rozhodovat los.“

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 30. 04. 2021 na veřejně přístupném místě – úřední desce před hlavním vchodem školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30. 04. 2021 na webových stránkách školy www.zs.ricany.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje  a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

otisk razítka

                                                                                        Mgr. Dalibor Dudek